Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

To zajęcia indywidualne lub warsztaty grupowe ukierunkowane na uczenie się przez dzieci i młodzież najważniejszych kompetencji społecznych.

W Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0., Treningi Umiejętności Społecznych prowadzone są przez specjalistów zdrowia psychicznego (psychologów, pedagogów, psychoterapeutów) posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę dotyczącą psychologii rozwojowej, psychologii społecznej i psychologii dzieci i młodzieży.

Jakich kompetencji uczy się dziecko/nastolatek podczas zajęć TUS?

Na TUS-ach zajmujemy się nauką takich umiejętności jak:

 • asertywność,
 • rozumienie siebie i własnych emocji, umiejętność kierowania i kontrolowania emocji, oraz zdolność do samomotywacji i empatii, 
 • współdziałanie i umiejętność współpracy,
 • właściwe stosowanie otwartości,
 • umiejętności komunikacyjne, czyli komunikację niewerbalną i werbalną (umiejętność słuchania, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, zadawanie pytań, wyrażanie próśb, zbieranie informacji, udzielanie informacji zwrotnych, wydawanie poleceń, prowadzenie dyskusji, negocjowanie i przekonywanie innych),
 • umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów (Bandach, 2013).

 

Oprócz nauki umiejętności społecznych, nasze zajęcia są wzbogacone o moduły treningu funkcji poznawczych. Funkcje poznawcze to zbiór umiejętności, które umożliwiają dzieciom poznawanie rzeczywistości, orientację w przestrzeni, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie stale zdobywanych informacji.

Na zajęciach nie zabraknie zatem zadań z zakresu treningu funkcji:

 • uwagi,
 • uczenia się,
 • koncentracji,
 • pamięci,
 • podejmowania decyzji,
 • myślenia i rozwiązywania problemów.

Jak wyglądają zajęcia TUS w naszym Centrum?

Podczas zajęć korzystamy z materiałów dodatkowych (np. kart i gier) umożliwiających dzieciom łatwiejsze przyswajanie treści. Dodatkowo, staramy się wdrażać elementy pracy grupowej, która pozwala na nabywanie kompetencji komunikacji i współpracy w kontrolowanych warunkach, pod okiem specjalisty.

Ważnym elementem warsztatów w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0 są prace domowe/zadania, które uczestnicy otrzymują po każdych zajęciach. Badania pokazują, że takie działania zwiększają skuteczność zajęć, ponieważ dzieci uczą się testować nabyte umiejętności w życiu codziennym (Bandach, 2013). Z tego powodu zachęcamy uczestników do wypróbowywania danych kompetencji w środowisku naturalnym (np. w domu/szkole). Dodatkowo, dzięki wykonanym zadaniom, dzieci zwiększają własne poczucie skuteczności i samodzielności.

Dlaczego warto rozwijać kompetencje społeczne u dzieci i młodzieży?

Kompetencje społeczne ułatwiają funkcjonowanie w świecie – decydują o poziomie socjalizacji jednostki i jej dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłości. Umiejętności kontrolowania emocji, współpracy czy komunikacji, ułatwiają tworzenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz osiąganie przyszłych celów życiowych, edukacyjnych i zawodowych (Bandach, 2013).

Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy biuro@inteligentnytrening.com – udzielimy informacji o naborach na zajęcia TUS dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i nastolatków.